iššauti iš

iššauti iš
fire

Lietuvių-Anglų žodynas. 2013.

Look at other dictionaries:

 • iššauti — iššáuti vksm. Iššáuti iš šáutuvo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

 • iššauti — 1. tr., intr. R, MŽ, Sut, N, M, Š, L, Rtr, KŽ paleisti kulką, sviedinį, strėlę iš šaunamojo ginklo (šautuvo, pabūklo, lanko): Ižšauju SD420. Iššauju pūčką, strėlą R9, MŽ12. Iššauju kulką iš pūčkos K. Šūvį vieną iššoviau J. Iššauti į viršų NdŽ.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • iššovimas — iššovìmas sm. (2) NdŽ, iššovimas (1) KI25, KŽ 1. KI25, NdŽ, KŽ → iššauti 1: Juos (rankinius granatsvaidžius) sudaro vamzdis, taikiklis, iššovimo mechanizmas, buožė LTEIV190. 2. refl. NdŽ, KŽ → iššauti 6 (refl.). šovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • pašauti — 1. tr. R, MŽ, N, Sut, M, L, LL155, S, Rtr, KŽ šūviu sužeisti: Pašovė jis koją kiškiui J. Pašauju paukštį K. Paukštis su pašautaĩs sparnais NdŽ. Nuėjęs į krūmus žiūri – kareivis guli pašautas Gdr. Koja jam pašauta (n.) Pb. Ma[no] mamą pàšavė,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • prašauti — 1. intr., tr. Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ šaunant nepataikyti: Prašoviau pro šalį ir nubėgau J. Prašavau zuikį, kad skleidąs buvo šautuvas Šts. Ji taip taikliai šaudydavo, kad niekuomet neprašaudavo pro šalį Šlč. 2. tr. SD300, Sut, N, Š, Rtr, NdŽ šaunant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • sušauti — 1. intr. J, DŽ, Bsg paleisti kulką iš šaunamojo ginklo, iššauti: Kartą kitą, kelis kartus sušauti NdŽ. Sušãvo, o aš aukštyn žiūriu Kp. Kažkas vidunaktį sušovė Jnšk. Sušovė ir ėmė rėkt Lg. Du sykiu sušovė dar, i nebgyvas Šv. 2. refl. NdŽ vienam į …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • užšauti — 1. tr. M, L, Rtr, KŽ, Arm, Šč, Kbr šūviu nužudyti, atimti gyvybę: Tokį žmogų (vagį) paimčiau ir ažušaučiau Pb. Gal da visiškai neužušovė, ale menkai kas iš jo bebus Ds. Paėmė žu strielbos ir žušovė Dbč. Àžšavė keturis GrvT80. Naktį ateis,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • apšauti — tr. 1. LVI129, KŽ daugelį ar visus nušauti: Galia su palemiotu (kulkosvaidžiu) duot ir apšaut visus RdN. 2. KŽ, Vlk, Rdm sudrėkinti, išmušti, išpilti (apie prakaitą): Apšauja visą prakaitas A1884,134. Nat prakaitas mane apšovė, kap itep pasakė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • atšauti — 1. tr., intr. K, Š, Rtr, LVI200 iki kurios vietos atleisti kulką, pabūklo sviedinį ir pan.: Jau prūsas iki čia atšauja Alvt. Strielba atšãvo ir vietoj žmogų nušavo Dr. Granatų atšauta tapė i prie mūsų, bet nušautų nebuvo Plšk. Vienam vyrui toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • dašauti — ×dašauti (hibr.) 1. intr. paleisti kulką iki numatytos vietos: Šoviau in kiškį, ale nedašoviau Klvr. 2. tr. ppr. part. praet. su neiginiu ne nevisprotis: Jis lyg ir nedašautas Brt, Plv. šauti; apšauti; atšauti; dašauti …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • iškalti — 1 iškalti, ìškala, ìškalė (iškãlo) tr. 1. išmušti, išvaryti kalant: Išmušu, iškalu vinį SD408. Iškalk virbalus iš balžienų ekėčių J. 2. prk. mechaniškai išmokti: Rytdienai šitų pamokų iškalt negalėsiu Ds. Jis labai negabus: kiekvieną lekciją… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”